You are not logged in. (Login)

Available Courses

 • จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและโครงสร้างระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้า
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบงานอื่นได้อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพ

  มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการและโครงสร้างระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. อ่านและเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้า
  3. แก้ไขโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ใช้งานได้ตามจุดประสงค์

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหลักการทำงาน  โครงสร้างระบบไมโครคอนโทรลเลอร์  การอ่านและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรและอุปกรณ์วงจรประกอบที่จำเป็นการใช้งานเพื่อการทดสอบ คำสั่งเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานควบคุม ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง
  ๆ รวมถึงการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม อื่น ๆ จำพวก โมดูลควบคุม
  PLC หรือคอมพิวเตอร์ควบคุม